ЗА ШКОЛАТА

Школата за млади лидери е проект на Претседателот на Република Македонија 2009-
2019, д-р Ѓорге Иванов, за прв пат инициран уште во неговата прва изборна програма,
следејќи ја неговата идеја и визија да им се овозможи на младите, талентирани и
амбициозни луѓе од Македонија, но и од странство, да се стекнат со нови знаења,
да ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата
креативност и менаџерски способности.